Mieli Studentai,

Atstovybės veikla yra nukreipta į studijų proceso tobulinimą todėl atsižvelgiant į studentų nuomonę ir pasiūlymus, prieš prasidedant naujam semestrui, norėtume suteikti pirminę informaciją ir rekomendacijas, kurios Jums gali būti naudingos.

Tvarkaraščiai

Šio semestro tvarkaraščių versijos skelbiamos Fakulteto/Instituto tinklapyje, skiltyje – Studijų kalendorius 

Edukologijos ir socialinio darbo institutas: nuoroda

Edukologijos ir socialinio darbo institutas (programoms dėstomoms anglų kalba): nuoroda

Ekonomikos ir verslo fakultetas: nuoroda

Ekonomikos ir verslo fakultetas (programoms dėstomoms anglų kalba): nuoroda

Humanitarinių mokslų institutas: nuoroda

Komunikacijos institutas: nuoroda

Psichologijos institutas: nuoroda

Psichologijos institutas (programoms dėstomoms anglų kalba): nuoroda

Teisės fakultetas: nuoroda

Teisės fakultetas (programoms dėstomoms anglų kalba): nuoroda

Viešojo valdymo fakultetas: nuoroda

Viešojo valdymo fakultetas (programoms dėstomoms anglų kalba): nuoroda

Viešojo saugumo fakultetas: nuoroda

Studijų dalyko aprašas

Kiekvienas Jūsų studijuojamas dalykas turi aprašą, kuris yra viešai prieinamas, pasirinkus studijų programą ir stojimo metus: nuoroda.  Naujo semestro pradžia puikus laikas susipažinti su dalyko programa, kaupiamojo balo sandara ir jo reikalavimams.
Kiekvienas studijų dalykas yra matuojamas kreditais – 1 kreditas atitinka 25–30 studento kontaktinio ir savarankiško darbo valandų. Dauguma MRU studijų dalykų yra 6 kreditų apimties t.y. – iki 180 val. Dalis tų valandų yra Jūsų kontaktinis darbo laikas su dėstyojais,  įtvirtintas tvarkaraštyje.

Kaupiamasis balas

Studijų dalykų studijų rezultatams vertinti Universitete taikoma kaupiamojo balo sistema. Bendras studijų dalyko studijų rezultatų vertinimas nustatomas pagal to dalyko programoje numatytą skaičiavimą.
Studentų kaupiamasis balas turi būti pildomas semestro eigoje, nelaukiant semestro pabaigos. Kaupiamojo balo reikalavimai turi būti išdėstyti dėstytojo per pirmus du užsiėmimus ir jie turi sutapti su reikalavimais ir svertais aprašytais dalyko apraše. Jeigu jie nesutampa, dėstytojas turi pakoreguoti dalyko aprašą.

Studijų dalykas Moodle aplinkoje

Pagal MRU studijų tvarką, visi studijų dalykai turi turėti virtualią aplinką (moodle), todėl prasidėjus pavasario semestrui, pasižiūrėkite ar yra sukurta dalyko aplinka, jei tokios nerasite, praneškite dėstytojui. Tokia aplinka taikoma Jūsų ir dėstytojo komunikacijai, paskaitų transliavimui, vaizdinei ir tekstinei informacijai talpinti, tarpiniams atsiskaitymams atlikti.

Egzamino rezultatų įvedimas laiku

Dėstytojas privalo suvesti egzaminų rezultatus laiku, t. y. per 5 darbo dienas nuo egzamino dienos.

Studentų grįžtamasis ryšys ir dėstytojų vertinimas

Semestro pabaigoje, užbaigus studijų dalyką, studentams pristatoma anketa apie dėstomą dalyką ir dėstytoją. Tai vienas iš būdų padėkoti dėstytojui už užsiėmimus, suteikti patarimus ar atkreipti dėmesį į dalykus, kurie netenkino. Studentų grįžtamojo ryšio anketų pagrindu vyksta dėstytojų įdarbinimas kitiems mokslo metams, todėl studentų nuomonė yra ypač svarbi.
Anketas galite rasti prie studijų dalykų, prisijungę per savo el. knygelę. Prisijungimas prie anketų yra toks pats kaip jungiantis prie MRU el. pašto ar studijų knygelės. Nuoroda.

MRU el. paštas

Visos MRU sistemos yra susietos su  MRU el. paštu. Jeigu norėtumėte peradresuoti MRU el. pašto laiškus į asmeninę pašto dėžutę, tą lengvai galite padaryti pagal šią instrukciją: nuoroda, arba pasikonsultavę su Informacinių technologijų centro darbuotojais CR IV-109,  tel.: (8 5) 271 4531, rims@mruni.euvytis@mruni.eu.

Akademinis sąžiningumas

Studijų ir studijų rezultatų vertinimo metu studentai arba klausytojai ir dėstytojai privalo laikytis Universiteto Akademinės etikos kodekso normų. Už sąžiningos konkurencijos principo pažeidimą, nusirašinėjimą, plagijavimą ar bet kurios kitos formos akademinį nesąžiningumą, susijusį su studijų rezultatų vertinimu, studentas arba klausytojas gali būti šalinamas iš Universiteto kaip už šiurkštų akademinės etikos pažeidimą be teisės stoti į Universitetą bendra tvarka iki penkerių metų.

Perlaikymai/skolos

Per studijų metus neišlaikytas egzaminas arba kitas atsiskaitymas laikomas akademine skola. Studentas arba klausytojas, neišlaikęs egzamino (negavęs įskaitos, neatestuotas), turi teisę šį atsiskaitymą vieną kartą pakartoti nemokamai.
Neišlaikęs egzamino arba kito atsiskaitymo antrą kartą, studentas arba klausytojas turi kartoti dalyko studijas, sumokėjęs už to dalyko kreditus.

Rotacija

Studentas, kurio pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisosios studijos yra valstybės finansuojamos, pasibaigus studijų metams išlaiko valstybės finansavimą studijoms, jeigu jo studijų pasiekimai atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytus gerai besimokančio studento studijų pasiekimų kriterijus, tai yra:

  • jeigu jis neturi akademinių skolų,
  • yra įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus,
  • yra pasiekęs puikų arba tipinį studijų pasiekimų lygmenį.

Ateinanti rotacija vyks 2018 m. rugsėjo antrąją savaitę, todėl studentai, kurie siekia valstybės finansuojamą vietą išlaikyti arba į ją pretenduoti, turi iki to laiko išsilaikyti skolas ir pasiekti tipinį studijų pasiekimų lygmenį (t. y. – studijų rezultatų vidurkį – 7). Nuoroda į dokumentą.

Daugiau informacijos rasite MRU studijų tvarkoje. Nuoroda į dokumentą.